Fidan Gurbanova, 14. Date killed: 28.09.2020

Shahriyar Gurbanov, 13. Date killed: 28.09.2020