Rashad Shafiyev, 29. Date killed: 28.10.2020

Intigam Khidirov, 43. Date killed: 28.10.2020

Ruslan Abbasov, 36. Date killed: 28.10.2020

Sadig Aliyev, 34. Date killed: 28.10.2020

Dayanat Kazimov, 30. Date killed: 28.10.2020

Mirsaqi Ahmadov, 45. Date killed: 28.10.2020

Fazil Hajiyev, 51. Date killed: 28.10.2020

Amil Jafarov, 30. Date killed: 28.10.2020

Asgar Allahverdiyev, 37. Date killed: 28.10.2020

Tukezban Mirzaliyeva, 25. Date killed: 28.10.2020