Aysu Iskandarova, 7. Date killed: 27.10.2020

Ehtiram Ismayilov, 40. Date killed: 27.10.2020

Ofeliya Jafarova, 50. Date killed: 27.10.2020

Niftali Pashayev, 25. Date killed: 28.10.2020

Shahmali Rahimov, 16. Date killed: 07.11.2020

Maharram Mustafayev, 49. Date killed: 28.10.2020

Fuad Ismayilov, 32. Date killed: 28.10.2020

Aghamoghlan Guliyev, 73. Date killed: 28.10.2020

Yalchin Isgandarov, 80. Date killed: 28.10.2020

Vasif Ismayilli, 30. Date killed: 28.10.2020